Styrken ved digital undervisning er, at den kan være asynkron, interaktiv og mangfoldig

Underviser, Søs Bayer, organiserede under COVID 19-nedlukningen i foråret 2020 sin undervisning omkring en række bærende principper, fordi hun ville udnytte de muligheder, som kendetegner digitalt understøttet undervisning. Principperne fokuserede på, at den digitale undervisning tilrettelægges omkring asynkrone, interaktive og mangfoldige læringsaktiviteter.

Søs Bayer har et stærkt ønske om at ville udnytte den digitalt understøttede undervisnings mange muligheder. Derfor valgte hun at gennemføre sin undervisning i et fleksibelt asynkront format baseret på podcasts og diskussioner i grupper.

Søs Bayer underviser på store hold med mere end 100 studerende på kurset Subjektivitet og Læring. Under nedlukningen ville hun give de studerende mulighed for at arbejde asynkront med læringsaktiviteterne, dvs. så undervisningen blev fleksibel i tid og sted. For Søs Bayer er det særligt det asynkrone, der er interessant i forhold til onlineundervisningen. Hun ser ingen mening i, at de studerende skal følge onlineforelæsninger synkront på specifikke tidspunkter, da hun ikke mener, at formen lægger op til interaktion og aktivitet: ”Det er det interaktive, det at vi kan kommunikere med de studerende både mundtligt og skriftligt, der for mig at se er det mest interessante,” siger hun. Hun prøver dermed at gøre brug af de mange digitale muligheder med lyd, lyd/billede, tekst, PowerPoint-præsentationer, symposie- og grupperum, chats, forums, diskussioner, fordybende spørgsmål og kommentarer.

Samtidig er det et princip for Søs Bayer, at de studerende erfarer, at læringsprocesser er mangfoldige, og at de kan lære ligeså meget af hinanden, som de kan lære af hende som deres underviser.

”Digital undervisning er en enestående mulighed, der ikke må belastes af en opfattelse af at være en erstatning for noget andet – ’det egentlige’. Min erfaring er, at skal digital undervisning fungere, skal det tænkes forfra – og ikke optræde i hybride former, som erstatning for det, der ikke kan erstattes, nemlig undervisning in real life.”

Søs Anne-Lise Bayer, lektor

På baggrund af de pædagogiske principper lavede Søs asynkrone, interaktive optagelser af faglige oplæg, som de studerende kunne lytte til i vilkårlig rækkefølge. Efter at have lyttet til indholdet skulle de studerende diskutere, kommentere, stille og besvare spørgsmål i grupper. Særligt omkring podcast fortæller Bayer: ”Så lavede jeg f.eks. en lydfil på 5-7 minutter om en bestemt tematik. Og så lå der måske 7 forskellige, som havde hver deres tematik. Så kunne de selv vælge hvilken rækkefølge de ville høre det i.” Herudover forklarer Bayer: ”Jeg lavede lydfilerne lidt kortere tid end en normal forelæsning, sådan at de studerende havde tid til at arbejde med stoffet efterfølgende. Så var der måske kun lyd, der fyldte 50 minutter og resten af tiden kunne de arbejde med indholdet”.

Under nedlukningen forsøgte hun at opfordre de studerende til i højere grad at diskutere på skrift, da hun mener, at det tvinger de studerende til at øve sig på at formulere sig skriftligt og reflektere mere inden de fremfører en faglig pointe i en diskussion. Samtidig har skriftlige diskussioner den fordel, at de studerende kan genbesøge tidligere indlæg og pointer. Søs Bayer fortæller, at de studerende ”faktisk kan interagere og hjælpe hinanden og kvalificere hinandens bud. Så kan man henvise til, jamen den diskussion har vi ført, og gå tilbage og se på, hvordan vi anlagde snittet, og hvilke perspektiver og aspekter der var i det.”

Hun mener, at netop den øgede skriftlighed og det, at de studerende kan lære af hinanden, er den digitale undervisnings styrke.

“Digital undervisning kan meget mere og andet end filmede eller streamede forelæsninger, synkrone eller asynkrone – digital undervisning har mangfoldige former og muligheder og overskrider både tid og sted. Og indeholder former, der endnu ikke er tænkt.” 

FAKTA

  • Søs Anne-Lise Bayer er lektor på Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. 
  • Underviser på kurset Subjektivitet og Læring på den humanistiske bacheloruddannelse.
  • Kurset er på 5 ECTS og er opdelt i tre hold med 100+ studerende på hvert hold.
  • https://forskning.ruc.dk/da/persons/s%C3%B8s-anne-lise-bayer
  • Casen er lavet af: Søren Larsen, RUC