Online undervisning kræver omstrukturering af tilstedeværelsesundervisningen

Lene Toxvig og kollegerne på jordemoderuddannelsen, UCN, erfarede hurtigt, at omlægning til online undervisning krævede både en didaktisk og en pædagogisk rekalibrering af håndteringen af fagligheden og af undervisningen. Det resulterede i nogle interessante didaktiske designs og lærte uddannelsen og kollegerne en masse om alt det implicitte, uartikulerede, der sker i det fysiske undervisningsrum, som ikke kan undværes og som skal genforhandles og gives nye betingelser i online undervisning.

Lene Toxvig, underviser på Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen UCN, opdagede hurtigt efter nedlukningen i marts, at for eksempel 6 lektioners synkron, online undervisning var en mentalt hård omgang for både studerende og for underviseren. Derfor udviklede hun en anden organisering af undervisningen, der opdelte dagen i mindre sessioner. 

Da nedlukningen indtraf, underviste Lene på 1.,2., 3. og 5. semester i flere forskellige teoretiske emner på jordemoderuddannelsen, så Lene har mødt mange forskellige studentertyper og opnået erfaringer med mange forskellige emners egnethed til online-omlægning. 

Lene oplevede, at der var ret stor forskel på 1. semester-studerendes kompetencer i og tryghed ved deltagelse i online undervisning set i forhold til 5. semester-studerendes. Lene oplevede også, at nogle emner egner sig bedre til online, synkron streaming end andre. 

Det virkede naturligt at holde fast i skemaet, da nedlukningen indtraf den 12. marts. Derfor fortsatte Lene med lange undervisningsdage med sine jordemoderstuderende. Det viste sig dog hurtigt, at det var udfordrende at få de studerende i tale i løbet af lektionerne. Der var meget stille i studenterenden af videokonferencen, og selv når Lene stillede uddybende eller afklarende spørgsmål til indholdet af undervisningen, var der kun spredte input og ydermere gerne fra de samme 2-3 studerende. De studerende ville gerne være med i konferencen, fremmødet var højt og de lyttede gerne med på oplægget, men de ville helst have kameraet og mikrofonen slukket. Så Lene oplevede en overvægt af envejskommunikation og en gevaldig mangel på interaktion og dialog. Efter at have sundet sig over nedlukningschokket, begyndte Lene og kollegerne at genoverveje organiseringen af dagene. Lene nåede frem til en struktur, hvor de studerende mødtes samtidig i videokonferencen om morgenen og deltog i en introduktion til dagen og et kortere, fagligt oplæg, hvorefter de gik i grupper for at arbejde med emnet og de opgaver og aktiviteter Lene havde rammesat for de studerende. Dagens undervisning blev afsluttet med en fælles afrunding, hvor de studerende og Lene gennemgik dagens arbejde og læreprocesser. 

En sådan 6-lektioners, synkron onlinedag kunne eksempelvis se ud som nedenfor. Der var tale om en fleksibel model, hvor dagens emner og forløb fik betydning for den helt nøjagtige fordeling af tiden, men i hovedtræk bestod en dag af intro, gruppearbejde, vejledning og fælles afslutning (outro). 

Lene erfarede, at denne struktur var mere konstruktiv end den første, mere lineære struktur, hvor Lene blev i samme online ’rum’ alle 6 lektioner med alle studerende, som man ville have gjort i fysisk tilstedeværelsesundervisning. De afvekslende opgaver og aktiviteter, som for eksempel ’snak to og to om…’, der normalt ville have skabt dialog og samarbejde i det fysiske rum, var enten svære at overføre til det online rum, eller også affødte de stilhed og inaktivitet i onlinerummet. 

Derfor designede Lene ovenstående organisering af undervisningen. Den nye organisering afstedkom dog nye udfordringer, fordi selvom de studerende vidste, hvornår og hvordan de skulle søge vejledning, så var det i nogle undervisningsforløb kun få, der benyttede vejledningsmulighederne.

Det har fået Lene til at tænke, at vejledning i løbet af gruppearbejdet skal være et skemalagt krav, hvor hun kigger ind til gruppen i deres online arbejdsrum, uanset om de kalder på vejledning eller ej. 

OPSAMLENDE POINTER 

  • Undervisningen kan med fordel bygges op omkring studiegrupper af ca. 7-10 studerende 
  • Vejledning på gruppeprocessen skal rammesættes og være specifik i både tid, sted og indhold 
  • Formidling af fagligt indhold til alle studerende på holdet kan med fordel foregå i de første lektioner på dagen 
  • Dagen kan med fordel afsluttes med en fælles afrunding, opsummering og evaluering

 FAKTA

  • Undervisningen fandt sted på Jordemoderuddannelsen, og indholdet var videnskabsteori, etik og jordemoderkundskab, 1.-5. semester 
  • Undervisningsdage på 5-7 lektioner med ca. 28-38 studerende 
  • Kontakperson: Lene Toxvig, Jordemoder og Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab (MHH), Jordemoderuddannelsen, lnt@ucn.dk, Professionshøjskolen UCN
  • Casen er lavet af: Thomas Kjærgaard, UCN.